Украйна: Комисията отправя специална покана за представяне на предложения за подкрепа на държавите членки, които приемат бежанци от Украйна, както и за постепенното премахване на зависимостта им от изкопаеми горива от Русия

Източник: ЕК в България

Комисията отправи специална покана в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) в подкрепа на държавите членки, които приемат бежанци от Украйна след руското нахлуване в страната, както и за постепенното премахване на зависимостта им от изкопаеми горива от Русия.

Гъвкав инструмент за подкрепа при спешни нужди

След тази покана държавите членки могат незабавно да изпратят до Комисията искания за техническа подкрепа в следните области:

  • Изграждане на институционален и оперативен капацитет за приемане на хората, бягащи от войната в Украйна. Това включва подпомагане на националните органи да адаптират и ускорят достъпа до жизненоважни услуги като жилищно настаняване, образование, здравеопазване и работни места в рамките на схемата за временна закрила. Държавите членки могат да изпратят на Комисията искането си за тази специфична подкрепа до 8 април 2022 г.
  • Засилване на социалната и икономическата интеграция на бежанците от Украйна. Например по отношение на достъпа до пазара на труда Комисията ще подкрепи държавите членки при създаването на стандартизиран механизъм за признаване на академичните квалификации на бежанците. Държавите членки могат да изпратят на Комисията искането си за тази специфична подкрепа до 8 април 2022 г.
  • Оптимално използване на наличните средства на ЕС за осигуряване на настаняване на семейства или непридружени деца. Държавите членки могат да изпратят на Комисията искането си за тази специфична подкрепа до 8 април 2022 г.
  • Постепенно премахване на зависимостта на държавите членки от изкопаеми горива от РусияТова включва определяне на най-добрите реформи и инвестиции на национално, регионално и трансгранично равнище в съответствие с инициативата REPowerEU. Това ще спомогне за диверсификацията на енергийните доставки, за ускоряване на прехода към енергия от възобновяеми източници и за подобряване на енергийната ефективност. Държавите членки могат да изпратят искането си за тази специфична подкрепа до Комисията до 24 март 2022 г.

Следващи стъпки

Държавите членки могат да изпратят искането си за тази специфична подкрепа до Комисията чрез националните координиращи органи. Комисията ще предостави подкрепа, след като одобри искането.

Контекст

ИТП е основният инструмент на Комисията за предоставяне на техническа подкрепа за реформите в ЕС по искане на националните органи. Той е част от многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и плана за възстановяването на Европа. Инструментът се опира на успеха на предшестващата го Програма за подкрепа на структурните реформи, по линия на която от 2017 г. насам са изпълнени над 1400 проекта за техническа подкрепа във всички държави членки.

На 9 март 2022 г. Комисията одобри 225 проекта по ИТП за 2022 г., с които държавите членки ще получат подкрепа при подготовката, разработването и изпълнението на реформи, които ще доведат до модерни и устойчиви публични администрации, стратегии за устойчив растеж и издръжливи икономики. Много проекти за подкрепа допринасят за изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост.

Специфични покани по ИТП могат да бъдат обявявани в случай на специални нововъзникващи нужди. Това беше направено през юни 2021 г. във връзка с изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост, с които беше предоставен достъп до Механизма за възстановяване и устойчивост, какъвто е и настоящият случай, в отговор на нахлуването на Русия в Украйна.

За повече информация

Уебсайт относно подкрепата за реформи

Инструмент за техническа подкрепа

Информационни документи по държави за проектите за реформи на държавите членки

linkПовече информация
Теми Украйна, ЕК, отворени покани
Предишна публикация
#DiscoverEU билет през април 2022г.
Следваща публикация
Временна рамка за държавна помощ на икономиките в ЕС, засегнати от последиците на руското нашествие в Украйна.

Още по темата

Skip to content