Политиката на сближаване в България: Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 е одобрена

Европейския флаг и българското знаме
Източник: ЕК в България

Европейската комисия одобри Програмата „Развитие на регионите“, която предоставя над 1.8 милиарда евро за инвестиции в България. В основата й стои нов интегриран териториален подход, който предоставя на регионалните и местните власти възможността да планират и приоритизират инвестициите в съответствие със своите нужди и планове за развитие, както и да сключват партньорства на местно равнище с различни заинтересовани страни за реализирането на тези инвестиции.

Средствата по програмата ще бъдат на разположение чрез приоритет 1 „Интегрирано градско развитие” за десетте най-големи градски общини в България и приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ за останалите градски общини и функционалните райони около тях. Основната цел е да се преодолеят нарастващите регионални дисбаланси чрез инвестиции в демографски, образователни, икономически, социални, културни и жилищни политики.

Ще бъде даден приоритет на инвестициите в отдалечените райони, които подобряват условията на живот на най-уязвимите групи от населението. Допълнителни ресурси от други финансирани от ЕС програми (напр. Програма „Околна среда“, Програма „Развитие на човешките ресурси“, програма „Образование“) също ще бъдат предоставени за финансиране на интегрираните териториални инвестиции.

Ще бъдат подкрепени следните видове дейности:

  • Подобряване на предприемаческата, спортната и културната инфраструктура;
  • Инвестиции в инфраструктура, за да се гарантира равен достъп до качествено и модерно образование за всяко дете;
  • Инвестиции в пътища и инфраструктура за устойчива мобилност с цел подобряване на свързаността между регионите;
  • Осигуряване на модерни жилища на достъпни цени и подкрепа за енергийната ефективност и устойчивото обновяване на жилищни и нежилищни сгради;
  • Инвестиции в здравна и социална инфраструктура за подобряване на достъпа до здравни и социални услуги и намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването;
  • Действия за изграждане на капацитет за общините, социалните и икономическите партньори и НПО за улесняване на разработването и успешното осъществяване на интегрирани териториални инвестиции.

Проектите, съфинансирани от ЕС по Програма “Развитие на регионите“, също ще допринесат за постигането на целите на Стратегията на ЕС за региона на река Дунав и на ЕС и Черноморското регионално сътрудничество.

Средствата за България от Фонда за справедлив преход, в подкрепа на териториите, които се очаква да бъдат най-силно засегнати от прехода към климатична неутралност, предстои да бъдат одобрени през следващата година. Европейската комисия очаква от България да представи Териториалните си планове за справедлив преход възможно най-скоро.

linkПовече информация
Теми funding, vdLCommission
Предишна публикация
Защита на работните места и работниците: окончателно плащане по линия на инструмента SURE за България
Следваща публикация
Весела Коледа и успешна нова година!

Още по темата

Skip to content