Европейската комисия одобрява 15,34 млн. евро в подкрепа на туристическия сектор

Европейския флаг на фона на сградата Берлемон

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 15,34 милиона евро (30 милиона лева) в подкрепа на дружества, осъществяващи дейност в туристическия сектор, засегнати от пандемията от коронавирус. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ.

Съгласно схемата помощта ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. За да отговарят на условията, предприятията трябва да са отбелязали спад на оборота с най-малко 30 % през 2020 г. в сравнение с 2019 г. Размерът на помощта за всеки бенефициер няма да надвишава 20 % от оборота му през 2019 г. или 1,8 милиона евро, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска.

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-специално, помощта i) няма да надвишава 1,8 милиона евро на бенефициер; И ii) ще бъде предоставена не по-късно от 31 декември 2021 г. Комисията стигна до заключението, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Неповерителната версия на решението ще бъде предоставена под № SA.100427 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията за конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.

linkДруги действия, предприети от Комисията
Теми държавна помощ, vdLCommission
Предишна публикация
Европейската комисия приканва младите хора да споделят идеите си относно Европейската година на младежта – 2022
Следваща публикация
Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу България за неспособността на страната да опазва и управлява своите зони по „Натура 2000“

Още по темата

Skip to content