Политиката на сближаване в България: първите две програми за периода 2021-2027 г. са одобрени

Европейския флаг и българското знаме
Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

 Първата голяма инфраструктурна програма за България за периода 2021-2027 г. – Програмата „Транспортна свързаност“ беше одобрена от Европейската комисия, която отпуска 1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този програмен период. Предвидените инвестиции ще насърчат използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътната, железопътната и морската инфраструктура и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда. Една от основните задачи, определени в програмата, е навременното завършване на TEN-T мрежата и цифровата трансформация. Сред другите приоритети са:

 • Привличане на пътници и товари към железопътния транспорт чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура;
 • Премахване на наличните “тесни места“ по пътната инфраструктура;
 • Разработване на интелигентни транспортни системи и прилагане на новаторски решения за стабилна, интелигентна, сигурна и интермодална TEN-T мрежа в съответствие с целите на националната транспортна политика и препоръките на европейския семестър.

Най-важните планирани инвестиции са:

 • Изграждане и модернизация на железопътни участъци по коридора Ориент/Източно Средиземноморие, включително железопътна връзка между Република България и Република Северна Македония, както и модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир;
 • Изграждане на пътен участък по протежение на коридора Ориент/Източно Средиземноморие и подобряване на свързаността между Рейнско-Дунавския коридор и Ориент/Източно-Средиземноморския коридор в посока Север-Юг, включително изграждането на магистрала Русе – Велико Търново;
 • Изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по основните направления на националната пътна мрежа;
 • Развитие и разширяване на вътрешно водни пътища и морските пристанища за обществен транспорт за извършване на мултимодални операции, модернизиране и развитие на терминали и пристанищни съоръжения за комбиниран транспорт.

Проектите, съфинансирани от ЕС по Програмата „Транспортна свързаност“, ще допринесат и за постигането на целите на Стратегията на ЕС за региона на река Дунав.

Карта на пътните и железопътните проекти, финансирани по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. и планирани за изпълнение през 2021 – 2027 г. може да видите на следната страница.

Одобрение получи и Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) на стойност над 1.49 милиарда евро.

Тя предоставя целева подкрепа на българските фирми за преодоляване  основните проблемни области, които забавят трансформирането на българската икономика в иновативна, цифрова, с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите. Повече от 85 % от бюджета на ПКИП, или 1.28 милиарда евро, са предназначени единствено за малки и средни предприятия (МСП). Основните цели на програмата са да се постигне интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и промишлена и цифрова трансформация. Сред другите приоритети са:

 • развитие и укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряване на напреднали технологии;
 • насърчаване на устойчивия растеж, създаване на работни места, интернационализация и конкурентоспособност на МСП;
 • гарантиране на ползите от цифровия преход;
 • преход към кръгова и енергийноефективна икономика.

Видовете дейности, които ще бъдат подпомагани, са следните:

 • подкрепа за иновациите в стартиращи и бързоразвиващи се предприятия в областта на високотехнологичните отрасли;
 • насърчаване на цифровизацията, включително решения за гарантиране на киберсигурността, и разработване на технологии, необходими за прехода в Индустрия 4.0;
 • подкрепа за въвеждането на нисковъглеродни и енергийно ефективни технологии, сертифициране на системите за енергийно управление и стимули за възобновяеми енергийни източници;
 • подкрепа за МСП при въвеждането на технологии за ефективно използване на природните ресурси, увеличаване на процента на рециклиране, модернизиране на технологиите за управление на отпадъците и насърчаване на партньорствата между предприятията и споделянето на добри практики.

Част от бюджета на програмата (35 %) ще бъде изпълнен чрез финансови инструменти, като например гаранции по банкови заеми и капиталови инвестиции на всички етапи от развитието на МСП. Така ще се гарантира по-ефективно и устойчиво използване на ресурсите на ЕС в подкрепа на проекти, които генерират приходи и спестявания.

 

linkПовече за политиката за сближаване на ЕС и споразумението за партньорство с България
Теми funding, Европейски съюз, vdLCommission
Предишна публикация
Дискусия „Активно гражданско участие за по-зелени и устойчиви сектори“ в Русе
Следваща публикация
Политиката на сближаване в България: още две програми за периода 2021-2027 г. са одобрени

Още по темата

Skip to content