Комисията дава на младите хора по-силен глас при изготвянето на политиките на ЕС

Източник: ЕК в България

Европейската комисия обяви няколко действия, които дават на младите хора по-голяма възможност да участват във вземането на решения и задълбочават младежкото измерение в политиките на ЕС в периода преди и след европейските избори през 2024 г. Обявените действия се основават на резултатите от Европейската година на младежта (2022 г.), в рамките на която ЕК набеляза повече от 130 политически инициативи за младите хора.

При разработването на политики, Комисията се ангажира да отчита систематично въздействието им върху младите хора чрез прилагане на т.нар. „младежка проверка“ (youth check) в рамките на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., както и чрез организирането на диалози между млади хора и комисари, специализирани кръгли маси и други форми на обмен между младежки организации, млади изследователи, представители на държавите членки и останалите институции на ЕС. Комисията също така ще укрепи диалога на ЕС по въпросите на младежта — най-големият механизъм за участие на младите хора в Европа.

Сред предложените конкретни действия на Комисията по значими за младежта теми попадат също:

  • Работа по създаване на съвместна европейска образователна степен в съответствие с европейската стратегия за университетите;
  • Създаване на платформа за редовен диалог и консултации с младежки организации от цял свят в областта на външната дейност на ЕС;
  • Актуализиране на рамката за качество на стажовете, справедливо възнаграждение и достъп до социална закрила;
  • Изготвяне на насоки за благосъстоянието в училищата;
  • Обращение към младите хора чрез предстоящата кампания на Комисията за климата и демокрацията преди изборите за ЕП;
  • Повече възможности за младежка доброволческа дейност и допълване на бюджета на поканата за представяне на предложения по линия на Европейския корпус за солидарност за 2024 г. от програма „Хоризонт Европа“;
  • Продължаване на инициативата ALMA (aim, learn, master, achieve — стреми се, учи, овладей, постигай), за да се помогне на млади хора в неравностойно положение да се интегрират чрез учебен опит в чужбина.

Два месеца преди провеждането на изборите за Европейски парламент — от 12 до 19 април — ще се проведе Европейската седмица на младежта през 2024 г., която ще бъде посветена на демократичното участие и изборите.

linkПовече информация
Теми #EuropeanYearOfYouth, Европейски съюз, младежки дейности
Предишна публикация
България и Румъния ще се присъединят към Шенгенското пространство, започвайки от въздушните и морските граници
Следваща публикация
Предложения за въвеждане на цифрово свидетелство за управление в ЕС

Още по темата

Skip to content