Европейската комисия одобри 1,2 милиарда евро за справедлив преход в България

Европейския флаг и българското знаме
Източник: ЕК в България

България ще получи 1,2 милиарда евро, след като Европейската комисия одобри днес териториалните й планове за справедлив преход.

Чрез Фонда за справедлив преход (ФСП) ще бъде подпомогнато създаването на нови работни места и икономически дейности за справедлив климатичен преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, които са изправени пред най-големите социално-икономически предизвикателства в контекста на прекратяването употребата на въглища и намаляването на въглеродните емисии. Чрез фонда България ще бъде подпомогната също да постигне целите на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г., както и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

С приетите днес териториални планове за справедлив преход приключва одобряването на инвестиции в общ размер от 11 милиарда евро по политиката на сближаване (2021—2027г.) в подкрепа на по-конкурентоспособна, по-сплотена и по-екологична България, без да се пренебрегва никой.

По линия на ФСП ще бъдат подпомогнати преходът от производство на енергия от въглища, както и преквалификацията, повишаването на квалификацията и създаването на нови възможности за заетост за над 15 000 работници в трите области.

Ще бъдат рехабилитирани 2 190 хектара земя с цел развитие на промишлени зони и изграждане на мощности за възобновяеми енергийни източници. Мерките за енергийна ефективност на жилищните сгради, насочени към енергийно бедните домакинства и уязвимите потребители, ще спомогнат за справяне с енергийната бедност.

Ще бъдат подкрепени също потребителите, които са производители, както и създаването на общности за енергия от възобновяеми източници. По този начин, освен че ще бъдат подобрени условията на живот, ще бъдат намалени потреблението на енергия, сметките за електроенергия и емисиите на парникови газове.

За да се гарантира, че ФСП отговаря на нуждите на място, с подкрепа от фонда във всяка една от трите български области ще бъдат създадени местни подкомитети, в които директно ще участват широк кръг заинтересовани страни с цел осигуряване на местно представителство и участие в управлението на ФСП.

Общо 96 региона от всички държави — членки на ЕС, получават подкрепа от фонда в рамките на 70 плана. След като българските териториални планове за справедлив преход бяха одобрени, програмирането на ФСП в ЕС приключи и сега усилията се съсредоточават върху изпълнението.

Икономическа диверсификация в Стара Загора

В област Стара Загора, където се намират въглищни мини и четири топлоелектрически централи, финансирането от ЕС ще подпомогне нейното население в прехода към зелена икономика с нови възможности за работа, включително в десет съседни общини в областите Сливен, Ямбол и Хасково, където живее част от работната сила.

По линия на ФСП и на Европейския социален фонд плюс ще бъде разработен метод за установяване на уменията на служителите в електроцентралите и въгледобивните мини, както и на непряко засегнатите лица, като например членовете на семейството. Тази важна информация ще бъде включена в мерките за заетост по ФСП, насочени към преквалификация и повишаване на квалификацията, професионално ориентиране и развиване на предприемачески умения.

Средствата по ФСП ще бъдат насочени и към изоставени обекти съгласно принципа „замърсителят плаща“, за да се подготвят за алтернативни икономически дейности и преход към зелена енергия, като например дейности, свързани с фотоволтаични паркове, пилотни проекти за виртуални електроцентрали, промишлени паркове за чисти технологии и основани на водород вериги за създаване на стойност.

И накрая, по линия на фонда ще бъде подкрепена диверсификацията на местната икономика чрез инвестиции в малки и средни предприятия (МСП) и в научноизследователска и развойна дейност, свързана с кръговата и неутрална по отношение на климата икономика.

Подкрепа за създаването на работни места в Кюстендил

В област Кюстендил, където прекратяването на употребата на въглища започна преди две десетилетия, по линия на ФСП също ще бъдат подкрепени преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците и ще бъде оказано съдействие на търсещите работа. Мерките ще бъдат от особена полза за групите в неравностойно положение и младите хора.

МСП ще бъдат подпомагани да изградят инсталации за енергия от възобновяеми източници и ще се постави акцент върху декарбонизацията на енергийния сектор. Благодарение на изграждането на промишлени паркове с решения за чисти технологии ще бъде осигурена подходяща среда за инвеститорите. Освен това средствата ще помогнат на Кюстендил да разшири използването на своите значителни геотермални енергийни ресурси.

Насърчаване на социално-икономическото развитие на Перник

Област Перник, съседна на Кюстендил и намираща се в близост до столицата София, също ще се възползва от средствата по Фонда за справедлив преход. До 2030 г. трябва да бъдат създадени около 1 000 алтернативни работни места, като ФСП ще допринесе за справянето с това предизвикателство.

По линия на ФСП ще бъдат подпомогнати МСП с акцент върху научноизследователската и развойната дейност, проектирането и инсталирането на фотоволтаични панели и производството на биогаз, както и пилотни проекти за производство и съхранение на водород от възобновяеми източници и за внедряване на възобновяеми енергийни източници.

Чрез фонда ще бъде доразвита Индустриалната и логистична зона в Перник и ще бъде създадени център за научноизследователска и развойна дейност с акцент върху промишления дизайн, както и център за материалознание.

linkПовече информация
Теми Just Transition Fund, funding, Европейски зелен пакт
Предишна публикация
Отворени покани по програма „Граждани, равенство, права и ценности“
Следваща публикация
България и Румъния ще се присъединят към Шенгенското пространство, започвайки от въздушните и морските граници

Още по темата

Събитие
© ЕД Варна

Recycle into art

Дата
19 август 2022
от
18:00 ч.
 
ЕЕТ
Skip to content