NextGenerationEU: Европейската комисия одобрява плана на България за възстановяване и устойчивост в размер на 6,3 милиарда евро

Европейския флаг и българското знаме
Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Европейската комисия даде положителна оценка на плана на България за възстановяване и устойчивост. Това е важна стъпка, която създава условия ЕС да отпусне 6,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Това финансиране ще подпомогне изпълнението на решителните мерки за инвестиции и реформи, очертани в плана на България за възстановяване и устойчивост. То ще играе решаваща роля, за да може България да излезе по-силна от пандемията от COVID-19.

Комисията оцени плана на България въз основа на критериите, определени в Регламента за МВУ. В анализа си Комисията обърна внимание по-специално на това дали инвестициите и реформите, съдържащи се в плана на България, подкрепят екологичния и цифровия преход; дали допринасят за ефективно справяне с установените от европейския семестър предизвикателства; и дали укрепват потенциала за растеж, създаване на работни места и икономическата и социалната устойчивост.

Гарантиране на екологичния и цифровия преход на България

В оценката на Комисията се констатира, че планът на България посвещава 59% от общия размер на отпуснатите средства за мерки в подкрепа на целите в областта на климата. Това включва значителни инвестиции за ускоряване на декарбонизацията на енергийния сектор, утрояване на производството на електроенергия от възобновяеми източници до 2026 г., изграждане на голям капацитет за съхранение на електроенергия, намаляване на емисиите на парникови газове от енергийния сектор с 40% до 2025 г. и определяне на рамка за постепенното премахване на въглищата. Планът обхваща също така подкрепа за саниране на сградния фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, както и целенасочени реформи за улесняване на такива инвестиции. Насърчава се и устойчивият транспорт. Мерките в областта на управлението на водите и опазването и възстановяването на биологичното разнообразие също ще бъдат от ключово значение в контекста на целите на екологичния преход.

В оценката на Комисията на плана на България се констатира, че в него 26% от общия размер на средствата се отделят за мерки в подкрепа на цифровия преход. Това включва инвестиции в цифрова свързаност, цифрови умения, цифровизация на публичната администрация и на предприятията, както и цифровизация на транспортния и енергийния сектор. Подкрепата за разгръщането на широколентова инфраструктура в цялата страна ще спомогне за преодоляване на цифровото разделение и ще даде възможност за по-добър достъп до онлайн услуги.

Укрепване на икономическата и социалната устойчивост на България

Комисията счита, че планът на България включва широк набор от взаимно подсилващи се реформи и инвестиции, които допринасят за ефективното справяне с всички или със значителна част от икономическите и социалните предизвикателства, очертани в специфичните за държавата препоръки, отправени към България. Той съдържа всеобхватни мерки за борба с корупцията, включително реформи за гарантиране на отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор, укрепване на институциите за борба с корупцията и повишаване на прозрачността и конкуренцията в областта на обществените поръчки, както и реформа за подобряване на управлението на държавните предприятия. Планът включва също така реформи и инвестиции за насърчаване на социалното приобщаване, по-специално чрез укрепване на пригодността и обхвата на схемата за минимален доход, чрез подобряване на предоставянето на заетост и социални услуги и тяхната интеграция, чрез модернизиране на дългосрочните грижи и чрез подкрепа за секторите на културата и творчеството.

Планът на България включва мерки за модернизиране на болниците и медицинските заведения, създаване на система за въздушен транспорт за спешна помощ, изграждане на амбулаторни отделения в отдалечени райони и райони с недостатъчно обслужване и за справяне с недостига на здравни специалисти в цялата страна.

Планът представлява балансиран отговор на икономическото и социалното положение в

България, като по този начин допринася по подходящ начин за всичките шест стълба, посочени в Регламента за МВУ.

Подкрепа за водещи проекти за инвестиции и реформи

В плана на България се предлагат проекти във всички седем европейски водещи области. Това са конкретни инвестиционни проекти, насочени към общи за всички държави членки въпроси в области, които създават работни места и растеж и са необходими за екологичния и цифровия преход.

Например България предложи програма на стойност 924 милиона евро за саниране на частни и обществени сгради с цел подобряване на енергийните им характеристики. Това ще намали търсенето на първична енергия в страната, ще ограничи разхищението на енергия, ще намали въглеродните емисии, като същевременно ще осигури положителни социални, здравни и екологични последици. В подкрепа на цифровия преход 297 милиона евро ще бъдат инвестирани в цифровизацията на публичната администрация, а 270 милиона евро ще бъдат инвестирани в широкомащабното разгръщане на цифрова инфраструктура, като по този начин ще се увеличи покритието на мрежите с много голям капацитет в цялата страна, включително в селските и слабо населените райони.

В оценката на Комисията също така се констатира, че нито една от мерките, включени в плана, не нанася значителни вреди на околната среда в съответствие с изискванията на регламента.

Комисията счита, че въведените от България системи за контрол са подходящи за защита на финансовите интереси на Съюза. Планът предоставя достатъчно подробности за това как националните органи ще предотвратяват, откриват и коригират случаи на конфликт на интереси,  корупция и измами, свързани с използването на средствата.

За повече информация

Въпроси и отговори относно плана на България за възстановяване и устойчивост

Информационен документ относно Механизма за възстановяване и устойчивост в България

Предложение за решение за изпълнение на Съвета за одобрение на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България

Приложение към предложението за решение за изпълнение на Съвета за одобрение на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България

Работен документ на службите на Комисията, придружаващ предложението за решение за изпълнение на Съвета

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Набор от показатели за възстановяване и устойчивост

Регламент за Механизма за възстановяване и устойчивост

Въпроси и отговори относно Механизма за възстановяване и устойчивост

Уебсайт на ЕС като заемополучател

 

linkПовече информация
Теми #NextGenEU, ЕК, план за възстановяване и устойчивост, vdLCommission
Предишна публикация
ПЪТЕВОДИТЕЛ #CREATIVEEUROPE С ЯНА ГЕНОВА
Следваща публикация
DiscoverEU: нова покана да се даде възможност на още повече млади хора да пътуват

Още по темата

Skip to content